Welcome to PSU.Wittayanusorn School

  

     ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4
   
ประจำปีการศึกษา 2554

 

 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก
    เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และปีที่ 4
    ประจำปีการศึกษา 2554
   

 ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1  วันที่18ธ.ค.53

 ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4  วันที่19ธ.ค.53

 

     ดาวน์โหลดเอกสาร

1.  ขั้นตอนการเตรียมเอกสารรายงานตัว

2.  เอกสารชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

     - สำหรับนักเรียนชั้น ม.1

     - สำหรับนักเรียนชั้น ม.4


3.  เอกสารยืนยันสิทธิ์

4.  แบบสอบถามเครือข่ายผู้ปกครอง

5.  แบบรับรองความเป็นบุคลากร

6.  เอกสารการโอนเงินบริจาค

 

.