กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
  นายสถิตพงษ์   เพ็ชรถึง
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
                                                              

 

  นายณภัทร  ยังมีสุข
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์

  วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์) วท.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  
 E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

  นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีภากรณ์
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ1 วท.บ.
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์และสถิติ) วท.ม.
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
  E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     
.
 

  นายนฤพนธ์  จันทร์ฉ่ำ
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
  E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน                               

 

  นางสาวอาภรณ์  ฟักแก้ว
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                                                                  

  นายวีระยุทธ  เมืองทรัพย์
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  
  -วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นางสาวจามรี  บุรีศรี
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  นายนิธิโรจน์ แก้วมณีจิระโชติ
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน           

  นางสาวประภัสสร  เป็งดล
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
         

  นางสาวพิชชา  เหล่าเพชรสกุลชัย
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


   E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
         

  นางสาวธัญญา บุญสนอง
  ตำแหน่ง ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) วท.บ.
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


   E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน