ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว


ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว             update 23 ก.ค.55

 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อในระบบโควต้า นักเรียนคนใดสนใจ
สามารถมาขอรายละเอียดและใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555

 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อในระบบโควต้า
ภายใต้โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ นักเรียนคนใดสนใจสามารถมาขอรายละเอียดและ
ใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม  2555

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครในระบบโคต้า
ในทุกคณะ สาขาวิชา นักเรียนคนใดสนใจสามารถมาขอรายละเอียดและใบสมัคร
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31กรกฎาคม 2555

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เปิดค่ายโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่10
เพื่อในนักเรียน ม.4- ม.5 เข้ามาสัมผัสการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักเรียนคนใดสนใจ
สามารถมาขอรายละเอียดและใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31กรกฎาคม 2555

 บัณฑิตแนะแนว กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้น ม.1-2-3 เข้าร่วมการทดสอบ
ความรู้เพื่อวัดพื้นฐานในแต่ละวิชาและเตรียมสอบเรียนต่อ และรับสมัครนักเรียนในระดับ
ชั้น 4-5-6 เข้าร่วมทดสอบความรู้ เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบใหม่ โดยจัด
สอบ PRE-O-NET/ PRE-GAT/ PRE-PAT นักเรียนคนใดสนใจสามารถมาขอรายละเอียด
และลงชื่อสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์นี้    โดยจะจะสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ที่
8-9 กันยายน 2555