WEB-LINK

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

Dinabar

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2555


ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 


 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก

   รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1

   รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4

   คำชี้แจงและการเตรียมเอกสารรายงานตัว

   เอกสารชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ม.1

   เอกสารชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ม.4

   หนังสือรับรองความเป็นนักเรียน,เอกสารยืนยันสิทธิ์,
       แบบสอบถามเครือข่ายฯ

   แบบรับรองการเป็นบุคลากร

  
   
แบบฟอร์มบริจาคเงิน สำหรับนักเรียนกลุ่มอุปการะ


   คำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร , ตารางเวลา
      การรายงานตัว , รายละเอียดหอพักประจำ
      โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 ผลการทดสอบความรู้ ป.5 และ ม.2


 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ปีการศึกษา 2556 (กลุ่มทดสอบความรู้ ป.5)
>>
ดูรายชื่อ,เอกสาร