การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ

 

 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ วันที่ 18-21 เมษายน
2553 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี นนทบุรี โดย สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล คือ

กลุ่มสาระการงาน

1. การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ ช่วงชั้นที่ 4 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    1. นายศรอรรจน์  เต่แก้ว      ม.5/1
    2. นายวิชาชน  ทองแกมแก้ว  ม.5/5
    3. นงสาวจารวี  สุขมณี          ม.5/5

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1. การแข่งขัน Spelling Bee  ช่วงชั้นที่ 3 ชนะเลิศ  เหรียญทอง
    นายปรมะ  เรืองไรรัตน์โรจน์      ม.3/2
2. การแข่งขัน Multi Skill competition ช่วงชั้นที่ 3 ชนะเลิศ เหรียญทอง
    เด็กหญิงชญานิษฐ์  กฤตย์ประชา  ม.2/5
3. การแข่งขัน Multi Skill Competition ช่วงช้นที่ 4 รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
    นางสาวชัญญา  บุญพาล้ำเลิศ   ม.5/6