ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.1และ ม.4 ประชุม


   ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อพบผู้บริหาร
พบคุณครูประจำชั้น  และในการนี้โรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน
เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ตามกำหนดการดังนี้

เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ม.3 ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ม.6 ประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว