วิสัยทัศน์
        โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำระดับอาเซียนโดยใช้นวัฒกรรมการเรียนรู้และการวิจัย เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทยสู่สากล ในปี พ.ศ.๒๕๖๐
เป้าประสงค์
        ๑. เพื่อหล่อหลอมเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะ SMART plus
        ๒. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
        ๓. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ Green Education
พันธกิจ
        ๑. ผลิตนักเรียนที่มีคุณลักษณะ SMART plus ด้วยแนวคิด Green Education
        ๒. เป็นแหล่งวิจัยและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และชุมชน
        ๓. จัดกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับการศึกษา ระดับนานาชาติโดยเฉพาะกับภูมิภาคอาเซียน
        ๔. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ความเป็นสากล