ปณิธาน
        หล่อหลอมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเเบบวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยสุนทรียภาพแห่งชีวิต ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น ยังประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม
 
ปรัชญาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (Guiding Principle)
        ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our soul is for the benefit of mankind.)
 
คติพจน์
        อนาคตยั่งยืนด้วยปัญญา