ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

    พุทธ ศักราช ๒๕๔๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ    ชิตพงศ์ อธิการบดีในขณะนั้น มีดำริให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง และสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นในวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    พุทธ ศักราช ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความต้องการ แนวทางการดำเนินการเพื่อการจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้มีการศึกษาประเมินความต้องการและความเป็นไปได้ของ โครงการ
    ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจัดเสวนาระดมความเห็นการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นใน วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและจากภายนอกเข้าร่วมสัมนา และให้ข้อคิดเห็นที่สำคัญยิ่ง ต่อการก่อเกิด โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๗๖(๙/๒๕๔๗) ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
    ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับใบอนุญาติให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ
    ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ มูลนิธิฯ ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงเรียน
    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกชั้น ม.๑ และม.๔
    ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เปิดใช้อาคารระยะที่ ๑ เฉพาะส่วนอาคารวิทยาศาสตร์
    ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปิดใช้อาคารระยะที่ ๑ ทั้งหมด
    ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต ๒ จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๑
    ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปิดใช้อาคารระยะที่ ๒
    ๖ พฤษจิกายน ๒๕๕๒ เริ่มก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน
    ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับดีมาก ๑๐ มาตรฐาน ระดับดี ๔ มาตรฐาน และเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีมาก

    22 ธันวาคม 2554 ลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการ “1 ช่วย 9” กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระยะความร่วมมือ ธันวาคม 2554 – กันยายน 2558
    2 มิถุนายน 2555 เปิดใช้อาคารหอพักนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    17 สิงหาคม 2555 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้
    24 กันยายน 2555 ลงนามในบันทึกความร่วมมือในฐานะ “สถานศึกษาแกนนำ” ในโครงการ “1 ช่วย 9 ก้าวไปด้วยกัน” กับ 9 โรงเรียน .สถานศึกษาในเครือข่ายการพัฒนา” ระยะความร่วมมือ ตุลาคม 2555 – กันยายน 2558
    ปีการศึกษา 2556 จัดตั้งวงดนตรี PSU WIT Orchestra
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
    1 พฤศจิกายน 2556 เริ่มกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี “โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้” ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นโครงการนำร่อง จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา และโรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา
    7 ธันวาคม 2556 การแสดงคอนเสิร์ต มอ.ว.เทิดไท้องค์ราชัน ภาค 1
    มกราคม 2557 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน Go Green
    26 มกราคม 2557 กิจกรรมวิ่ง มอ.ว.มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เปิดใช้อาคารกิจกรรม
    14 พฤศจิกายน 2557 การแสดงคอนเสิร์ต มอ.ว.เทิดไท้องค์ราชัน ภาค 2 “1 ทศวรรษ มอ.ว.”
    25 มกราคม 2558 กิจกรรมวิ่ง มอ.ว.มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
    26 มกราคม 2558 กิจกรรม “1 ทศวรรษ มอ.ว.”