ใบแจ้งค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

6 new1

ใบแจ้งค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 1
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 2
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 3
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 4
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 5
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 1
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 2
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 3
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 4
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 5
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 1
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 2
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 3
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 4
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 5
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 6

***หนังสือค่ายืนยันสิทธิ์ 2561 โควตา Hot news

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 2
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 3
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 4
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 5
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 6
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 2
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 3
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 4
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 5
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 6
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 1 (วมว.)
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 2
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 3
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 4
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 5
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 6 
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 7
***ใบแจ้งค่าเทอม 2/2560 ห้อง 8 (วมว.)