ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพงาน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560>> 
ประมวลภาพ