ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.4 ปีการศึกษา 2560

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560


0

ด้วยฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม มุ่งเสริมสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต และจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณวัดอู่ตะเภา,วัดคูเต่า,วัดชลธารประสิทธิ์,วัดดอน
และโรงเรียนวัดดอน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประมวลภาพ

https://goo.gl/photos/wZrmtiuZQgVYeQdG8