การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาคใต้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 


psuwit8

รางวัลชนะเลิศ
1.นายพัทธพล แป้นประจุน
2.นายพงศกร ส่งศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.นางสาวนิธิพร ไทยสยาม
2.นางสาวศุภณิดา รัตนบุรี