การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับภาคใต้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์


2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่


รางวัลชนะเลิศ
1.นางสาวธนภรณ์ หนูเกลี้ยง
2.นายพัทธพล แป้นประจุน
3.นางพงศกร ส่งศรี