มอ.ว ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)

มอ.ว ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)


news 06

มอ.ว ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2559
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในลำดับที่ 3 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.45
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต2

ประมวลภาพ