กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 7

กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 7


11

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทย์ของนักเรียนในโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิจัยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ประเภท คือ Oral Presentation และ Poster Presentation ใน 6 สาขา ดังนี้ คณิตศาสตร์และสถิติ, ฟิสิกส์และดาราศาสตร์, เคมี, ชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ, สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา และ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ในครั้งนี้นักเรียนในโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอทั้งสิ้น 14 รางวัล ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

รางวัล

ประเภท

สาขา

1

นางสาวจิตรติมา  ชูสุริแสง

นางสาวพิมพ์นารา  จันทร์บ่อน้อย

เหรียญทอง

Oral Presentation

เคมี

2

นางสาวจิดาภา  จงเจริญวัฒนา

นางสาวธนพร  อันชูฤทธิ์

เหรียญทอง

Poster Presentation

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

3

นางสาวศิรดา  บัวทอง

นางสาวศุทธภา  ตั้งทับสุนทร

เหรียญทอง

Poster Presentation

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

4

นายพีรวิชญ์  กองพัฒน์พาณิชย์

นางสาวผาติรัตน์  ชุมภู

เหรียญเงิน

Oral Presentation

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

5

นางสาวพีรยา  ทีฆสกุล

นางสาวฐิตาภรณ์  สังข์สิงห์

เหรียญทองแดง

Oral Presentation

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

6

นางสาวนิธิพร  ไทยสยาม

นางสาวธัญกมล  เจริญพิทักษ์พร

เหรียญทองแดง

Oral Presentation

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

7

นางสาวอภิชญา  ธานีรัตน์

นางสาวจงพิสุทธิ์  คงสวัสดิ์

เหรียญทองแดง

Oral Presentation

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

8

นายนพรุจ  บุญนำ

นายพีรันธร  โอคง

เหรียญทองแดง

Poster Presentation

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

9

นางสาวจันทร์ภัสสร  ปฐมพาณิชรัตน์

นางสาววรรณารัตน์  หนูแก้ว

เหรียญทองแดง

Poster Presentation

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

10

นางสาวอวิกา  แก้วทวี

นางสาวปิ่นชนก  ธีรธรรมวงศ์

เหรียญทองแดง

Poster Presentation

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

11

นางสาวพัทธนันท์  คณานุรักษ์

นางสาวสิริโสภา  สุวรรณจินดา

เหรียญทองแดง

Poster Presentation

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

12

นางสาวรดา  ศรีอ่อนนวล

นางสาวศิรษา  รจิตานนท์

เหรียญทองแดง

Poster Presentation

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

13

นางสาวสิรินทร์กิตติ์  หุ่นทอง

นางสาวนิษฐ์รดา  อนุสรณ์ประเสริฐ

เหรียญทองแดง

Poster Presentation

ชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

14

นางสาวพัชรา  ชุมวงศ์

นางสาววีรภัทรา  นรินรัตน์

เหรียญทองแดง

Poster Presentation

ชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ