รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net)

รางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2557

onet

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2557

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6