ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560

  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์
  ณ ห้อง4201,ห้อง4301,4402,4403,4404 และ4407
  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560

- การคัดเลือกไพรเมอร์ที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากจีโนมิคดีเอ็นเอของมะระ  >> บทคัดย่อ

- การออกแบบกังหันให้เหมาะสมกับพลังงานคลื่นในมหาสมุทรเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า  >> บทคัดย่อ

- ผลของสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรในการยับยั้งเชื้อในกลุ่มวิบริโอ  >> บทคัดย่อ

- การศึกษาการอบแห้งกุ้งด้วยพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

- ประสิทธิภาพของน้ำมันระเหยจากพืชสมุนไพรในการควบคุมลูกน้ำ ยุงก้นปล่อง Anopheles dirus  >> บทคัดย่อ

- การอบแห้งปลากะตักด้วยพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมจากไฟฟ้าและแสงอาทิตย์  >>บทคัดย่อ
  หัวข้อสัมมนา ที่ผ่านมา

  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560

   - การทดลองเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาการดูดซับโลหะหนักจากน้้าทิ้งจาก
     ห้องปฏิบัติการเคมีโดยการใช้อิฐมอญเป็นวัสดุดูดซับ 
>> บทคัดย่อ

   - การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดกระบก  >> บทคัดย่อ

   - การออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดไข่ไก่  >> บทคัดย่อ

   - กังหันลมแกนตั้ง  >> บทคัดย่อ

   - การอบแห้งกล้วยไข่ด้วยลมร้อนแอลพีจี  >> บทคัดย่อ

   - น้ำทิ้งจากขบวนการผลิตผ้าบาติก  >> บทคัดย่อ